flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

userfiles/Rishenya_8(1).doc

Затверджено «15»лютого 2016 року

Рішенням зборів

Комінтернівського районного

суду м. Харкова № 1

(протокол № 1 від 15 лютого 2016 року)                

 

Засади

використання автоматизованої системи документообігу

Комінтернівського районного суду м. Харкова

(зі змінами затвердженими рішеннями зборів суддів Комінетрнівського районного суду м. Харкова від 7 квітня 2016 року № 2

4 липня  2016 року № 6)

 

1. Загальні положення 

1.1.Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Комінтернівському районному суді м. Харкова за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в Комінтернівському районному суді м. Харкова.

 1.2. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Комінтернівському районному суді м. Харкова (далі – Засади) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2015 року № 2453-VI в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192-VIII, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України,  Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 в редакції, затвердженій Рішенням Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 25 (далі - Положення).

Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.

 

2. Особливості функціонування автоматизованої системи 

         2.1.  В Комінтернівському районному суді м. Харкова використовується комп’ютерна програма «Д-3» (далі -  КП «Д-3»). 

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством "Інформаційні судові системи". 

2.3. Використання АСДС ґрунтуються на принципах :

централізованого зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених в суді;

оперативності  внесення до програми даних;

достовірності внесеної до програми інформації;

захисту інформаційних ресурсів програми від стороннього несанкціонованого втручання;

відкритості інформації про стан розгляду справ;

відповідальності користувачів програми за зміст інформації, внесеної до програми.

 2.4.  Користувачами КП «Д-3» є судді, помічники суддів, працівники апарату суду, яким надано доступ до АСДС відповідно до їх функціональних обов’язків. 

2.5. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних АСДС передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

2.6. Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

            2.7.   Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор. 

2.8. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом. 

 2.9. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично. 

 

3  Реєстрація вхідної і вихідної

кореспонденції та етапів її руху

 

3.1.     Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

Реєстрація клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої заплановано проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії.

3.2.     На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файла.

3.3.     Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

3.4.     Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

Структура єдиного унікального номера судової справи є такою: код суду першої інстанції (три цифри) / номер судової справи за порядком у поточному році / рік реєстрації (дві цифри).

3.5.     Автоматизованою системою може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний для діловодства відповідного суду. Цей номер може містити, зокрема, індекс, код суду, номер судової справи за порядком у поточному році, рік реєстрації, інші дані, необхідні для діловодства відповідного суду.

3.6.     Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:

у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб  поточного року;

у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб  поточного року.

Вихідні номери документів Верховного Суду України автоматично формуються Єдиною автоматизованою системою діловодства Верховного Суду України в порядку, встановленому Інструкцією з діловодства Верховного Суду України.

3.7.     Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 

4 Розподіл судових справ між суддями

 

4.1.     Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

4.2.     Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

повторного автоматизованого розподілу судових справ.

4.3 Збори суддів Комінтернівського районного суду м. Харкова мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених цим Положенням.

4.4.     Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  з моменту прийняття рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 4.5. Справи і матеріали, які мають скорочені терміни розгляду, у разі їх наявності, розподіляються одразу після їх реєстрації згідно підрозділу «Автоматизований розподіл судових справ між суддями» Розділу 2.3. Положення. 

4.6. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації  суддів, у тому числі  спеціалізації  зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх та слідчих суддів, на засадах об'єктивного та неупередженого  їх розподілу між суддями з дотриманням вимог процесуального законодавства та Положення. 

У разі коли колегіальний розгляд справи передбачено законом і автоматизованою системою визначено головуючого у справі, то формування повного складу колегії здійснюється автоматизовано із числа суддів, уповноважених розглядати матеріали кримінального провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. 

В разі недостатньої кількості суддів відповідної спеціалізації на момент розподілу кримінального провадження, формування повного складу колегії вирішується на зборах суддів Комінтернівського районного суду м. Харкова.

4.7. Відмова судді від отримання розподіленої  в установленому порядку судової справи не допускається. 

4.8. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.  

4.9. Табель обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу суду заповнює консультант суду з кадрової роботи  (особа, яка виконує обов'язки) перед проведенням автоматизованого розподілу судових справ, зокрема:

4.10. Відмітка у табелі про причини тимчасової відсутності судді «Відпустка», «Відрядження» проводиться на підставі наказу голови суду (судді, який виконує його обов’язки) про відрядження чи надання відпустки судді.

4.11. Відмітка про причини тимчасової відсутності судді «Хвороба» проводиться на підставі усного повідомлення судді керівнику аппарату або консультанту з кадрової роботи, про його непрацездатність, підтвердженого в подальшому належно оформленим листком непрацездатності. 

4.12. Відмітка у  табелі «нарадча  кімната»  проводиться на  підставі  доповідної записки судді, за  погодження голови суду (особи , яка  виконує  його обов'язки) з врахуванням тривалості перебування судді в нарадчій кімнаті та строків розгляду судових справ, які підлягають авторозподілу

4.13. Відмітка у  табелі  «адмінбронь»  встановлюється  виключно голові суду  (особі, яка  виконує його обов'язки)  на  підставі   розпорядження голови суду (особи, яка  виконує його обов'язки) щодо участі в  діяльності суддівського та  місцевого самоврядування, або іншій діяльності, що  не пов'язана із здійснення  судочинства.

4.14. Відмітка у  табелі  «інше» встановлюється  суддям  суду   на  підставі   розпорядження голови суду (особи, яка  виконує його обов'язки) щодо участі в  діяльності суддівського та  місцевого самоврядування, або іншій діяльності, що  не пов'язана із здійснення  судочинства.

          4.15. Відмітка у табелі «згідно з рішенням  зборів» вноситься на  підставі рішення зборів суддів.

            4.16. У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які в подальшому будуть підтверджені документально, суддя зобов’язаний до 10.00 дня невиходу на роботу повідомити про це керівника апарату суду або консультанта з кадрової роботи.

Невиконання суддею правил, визначених абзацом 1 п. 3.7. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу. 

4.17. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі розподілу справ і матеріалів, який формується автоматично за допомогою АСДС. 

4.18. Після розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи раніше визначеному автоматизованою системою головуючому судді відповідно  до Реєстру. 

4.19. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.  

4.20. На виконання пункту 2.3.17. Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, можуть бути повторно розподілені за рішенням зборів суддів, судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

- припинення його повноважень щодо здійснення ним правосуддя,

- звільнення його з посади судді,

- перебування у відпустці по догляду за дитиною,

- тимчасової непрацездатності головуючого судді, якщо її тривалість становить більше ніж 21 календарний день,

- відсторонення судді від посади. 

 

 Правила здійснення

автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

5.1.     Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

5.2.     Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 цього Положення, Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

5.3.     Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу (повинен бути більше 0);

К_ФУС  коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи (повинен бути в межах від 0,4 до 1);

КтРД  кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

5.4.     Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

5.5.     Копія табеля обліку використання робочого часу щодо суддів відповідного суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

5.6.     Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4пункту 2.3 цього Положення, не допускається.

В Комінтернівському районному суді м. Харкова автоматизований розподіл судових справ здійснюється з урахуванням правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 цього Положення та з врахуванням Рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями у місцевих загальних судах, затверджених Рішенням Ради суддів України від 9 червня 2016 року № 46.

 

6 Повноваження зборів суддів

щодо здійснення автоматизованого розподілу

судових справ між суддями

 

6.1. Збори суддів відповідного суду мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ.

 

В Комінтернівському районному суді м. Харкова запроваджено спеціалізацію:

 

 1.  спеціалізація з розгляду:

 подань, клопотань та заяв слідчих органів, які розглядаються слідчими суддями з метою реалізації судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (слідчі судді);

матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, кримінальних справ в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України (1960 р.),

а також інших справ та матеріалів, розгляд яких регламентується законодавчими актами в сфері кримінального судочинства

та справ про адміністративні правопорушення, які розглядаються в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення,

2.  спеціалізація з розгляду справ та матеріалів в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та іншими законодавчими актами в сфері цивільного та адміністративного судочинства;

До складу судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення входять судді:

Буцький В.В., Юр’єва А.М., Фатєєва Н.І., Музиченко В.В., Арінічева С.А., Маньковська О.О.

 

До складу судової палати з розгляду цивільних справ та адміністративних справ входять судді:

Богдан М.В., Боговський Д.Є., Григор’єв Б.П., Курганникова О.А., Мельник І.М., Колодяжна І.М., Фанда О.А., Чайка І.В., Ященко С.О., Онупко М.Ю.   

 

6.2. " Якщо розгляд справи здійснюється колегіально, склад колегії суддів визначається автоматизованою системою.

Збори суддів можуть визначити склади постійно-діючих колегій суддів."

 

Пункт 6.3 – виключено.

 

6.4.  Збори суддів Комінтернівського районного суду м. Харкова мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 цього Положення;

які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні.

"які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) у випадках відсутності такого судді, якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у розумні строки (підпункт 2.3.47 пункту 2.3 Положення);

 

 у випадках повернення до суду вищої інстанції судової справи, в якій судові рішення скасовувались з передачею судової справи на новий розгляд до суду нижчої інстанції (крім справ, у яких наявні обставини, що виключають повторну участь суддів у розгляді справи, в тому числі перегляд справи за нововиявленими обставинами та ін.);

 

 у разі повторного надходження до суду позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав.".

 

6.5.  Збори суддів відповідного суду мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.

6.6. Збори суддів відповідного суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здійсненням правосуддя (є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність у Національній школі суддів України), але не більш ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

6.7.     Збори суддів відповідного суду мають право визначати необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи.

6.8.     Збори суддів відповідного суду мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

6.9.     Зміни до налаштувань автоматизованої системи згідно з підпунктами 2.3.10–2.3.18 пункту 2.3 цього Положення, вносяться не пізніше одного робочого дня, що передує даті їх застосування, визначеній зборами суддів відповідного суду.

 

 

коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи.

В Комінтернівському районному суді м. Харкова визначено наступні коефіцієнти адміністративних посад:

 

№ з/п

Коефіцієнт адміністративних посад

Коефіцієнт

1

Голова суду

0,6

2

Заступник голови

1

 

7 Автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

8 Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

 

здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року , та цих Засад.

 

9 Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні

 

здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

10 Визначення слідчого судді

 

10.1.  Визначення слідчого судді здійснюється за правилами автоматизованого розподілу, згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3. Положення.

 

Кількість слідчих суддів у суді визначається зборами суддів та, як правило, не може перевищувати 50% від фактичної чисельності суддів, які здійснюють правосуддя. Якщо склад суду складається із 3 суддів, то кількість слідчих суддів не може бути меншою 2 суддів."

Слідчий суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

 

10.2.  Результатом визначення слідчого судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді, що автоматично створюється автоматизованою системою.

10.3.  Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення слідчого судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення слідчого судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення слідчого судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення слідчого судді; тривалість автоматизованого розподілу.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення слідчого судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

            Звіт про автоматичне визначення слідчого судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

Зборами суддів Комінтернівського районного суду м. Харкова (рішення від 25 травня 2015 року № 11) обрано слідчими суддями всіх суддів Комінтернівського районного суду м. Харкова з розгляду кримінальних справ, а саме: Буцького В.В., Юр’єву А.М., Фатєєву Н.І., Музиченко В.О., Ариничеву С.А., Маньковську О.О. строком на один рік.

 

Обрано суддями, уповноваженими здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх всіх суддів з числа тих, які розглядають кримінальні справи та мають відповідний стаж, а саме:  Буцького В.В., Юр’єву А.М., Фатєєву Н.І., Музиченко В.О., Ариничеву С.А. строком на один рік.

 

11 Розподіл судових справ

шляхом передачі судової справи

раніше визначеному у судовій справі судді

 

            Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45, та цих Засад.

 

11.1 Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

            Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

 

апеляційні та касаційні скарги, що надійшли до суду відповідної апеляційної чи касаційної інстанцій після визначення судді-доповідача у цій судовій справі, якщо провадження не закінчено.

судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини сьомої статті 297 Цивільного процесуального кодексу України та після дооформлення;

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи, що розглядаються в порядку адміністративного чи цивільного судочинства та надійшли до касаційної інстанції у зв’язку з їх витребуванням за відкритим провадженням за касаційною скаргою;

судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до пункту 11 Перехідних положень цього Кодексу;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121,121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

            зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

    заяви про відновлення втраченого судового провадження;

  апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли в межах одного кримінального провадження;

   заяви про забезпечення позову, доказів.

 Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

 У разі надходження апеляційних (касаційних) скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) , якщо провадження не закінчено.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 цього Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за правилами, визначеними Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду.

Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду(додаток 6), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Рішеннями зборів суддів Комінтернівського районного суду м. Харкова вирішено наступні питання розподілу судових справ та матеріалів між суддями Комінтернівського районного суду м. Харкова:

 

Рішенням № 12 від 2 червня 2015 року: «Клопотання слідчих і прокурорів про:

-         обрання запобіжного заходу щодо осіб, затриманих у порядку ст. 208 КПК України;

-         обрання запобіжного заходу при виконанні ухвал слідчого судді про затримання з метою приводу;

-         продовження строків тримання під вартою

у вихідні та святкові дні розглядаються слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова відповідно до графіку чергувань у вихідні та святкові дні, затвердженого головою суду».

 

Рішення зборів Комінтернівського районного суду м. Харкова від 2 лютого 2015 року № 3, 28 квітня 2015 року № 8, від 15 червня 2015 року № 15  – скасувати, в зв’язку з тим що вказані питання врегульовані Положенням.

 

 

12 Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

13 Автоматизований розподіл судових справ

між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

 

Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

14 Неможливість автоматизованого розподілу

 судових справ між суддями

 

Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

15  Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

 

11.1.     Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

11.2.     Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

 

16  Визначення присяжних

 

Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

17 Визначення народних засідателів

 

Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

18 Внесення до автоматизованої системи

відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

 

 Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи помічником судді та/або секретарем судового засідання.

Направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень здійснюється за електронним цифровим підписом судді, під головуванням якого винесено судове рішення. 

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

 

19  Надання інформації про стан розгляду судових справ

 

Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

20  Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах

 

Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

21    Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ

 

21.1.  Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

21.2.  Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється автоматизованою системою в автоматичному режимі відповідно до регламентів, затверджених спільними наказами ДСА України та відповідних державних органів і установ.

 

22    Підготовка статистичних даних

Здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45 зі змінами від 3 березня 2016 року, та цих Засад.

 

23   Передача судових справ до електронного архіву

 

До електронного архіву суду передаються усі відомості щодо розглянутих судових справ, які внесені до бази даних автоматизованої системи. 

 

 

24 Знеструмлення електромережі суду 

24.1 Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин. 

24.2 Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення обставин.

 24.3 У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) здійснюється з урахуванням графіку, затвердженого головою суду, шляхом випадкового визначення головуючого (складу суду) по справі. 

24.4 Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням про автоматизовану систему документообігу суду інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

25 Керівник апарату суду

 

25.1. Керівник апарату суду на вимогу голови суду звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

 25.2 Керівник апарату на вимогу голови суду надає інформацію про надходження справ та матеріалів до суду та стану їх розгляду.

 

26 Прикінцеві положення 

26.1. Засади використання автоматизованої системи Комінтернівського районного суду м. Харкова  затверджуються зборами суддів і набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів  суду та вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів. 

26.2. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу Комінтернівського районного суду м. Харкова, збори суддів суду  новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої  системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Засад використання автоматизованої системи документообігу Комінтернівського районного суду м. Харкова

 

 

1.        Пункт 4.3 Розділу «Розподіл судових справ між суддями» викласти в наступній редакції:

 

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

 

автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

 

пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

 

розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

 

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

 

повторного автоматизованого розподілу судових справ.

 

Збори суддів Комінтернівського районного суду м. Харкова мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених Положенням.

 

2.        В розділі 6 «Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями» пункт 6.2  викласти в такій редакції:

"Якщо розгляд справи здійснюється колегіально, склад колегії суддів визначається автоматизованою системою.

Збори суддів можуть визначити склади постійно-діючих колегій суддів."

 

Пункт 6.3 – виключити.

 

Пункт 6.4 доповнити абзацами шостим - восьмим такого змісту: "які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) у випадках відсутності такого судді, якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у розумні строки (підпункт 2.3.47 пункту 2.3 Положення);

 

У випадках повернення до суду вищої інстанції судової справи, в якій судові рішення скасовувались з передачею судової справи на новий розгляд до суду нижчої інстанції (крім справ, у яких наявні обставини, що виключають повторну участь суддів у розгляді справи, в тому числі перегляд справи за нововиявленими обставинами та ін.);

 

у разі повторного надходження до суду позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав.".

 

3.        Пункт перший Розділу «Визначення слідчого судді» викласти в такій редакції: "2.3.40. Визначення слідчого судді здійснюється за правилами автоматизованого розподілу, згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3. Положення.

 

Кількість слідчих суддів у суді визначається зборами суддів та, як правило, не може перевищувати 50% від фактичної чисельності суддів, які здійснюють правосуддя. Якщо склад суду складається із 3 суддів, то кількість слідчих суддів не може бути меншою 2 суддів."

 

4.        Розділ «Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді» викласти в наступній редакції:

 

Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

 

Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

 

апеляційні та касаційні скарги, що надійшли до суду відповідної апеляційної чи касаційної інстанцій після визначення судді-доповідача у цій судовій справі, якщо провадження не закінчено.

 

судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини сьомої статті 297 Цивільного процесуального кодексу України та після дооформлення;

 

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

 

судові справи, що розглядаються в порядку адміністративного чи цивільного судочинства та надійшли до касаційної інстанції у зв’язку з їх витребуванням за відкритим провадженням за касаційною скаргою;

 

судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до пункту 11 Перехідних положень цього Кодексу;

 

судові справи про перегляд заочного рішення;

 

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121,121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

 

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

 

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

 

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

 

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

 

заяви про відновлення втраченого судового провадження;

 

апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли в межах одного кримінального провадження;

 

заяви про забезпечення позову, доказів.

 

Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

 

У разі надходження апеляційних (касаційних) скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) , якщо провадження не закінчено.

 

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 цього Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за правилами, визначеними Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду.

 

Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду(додаток 6), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

 

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

Рішення зборів Комінтернівського районного суду м. Харкова від 2 лютого 2015 року № 3, 28 квітня 2015 року № 8, від 15 червня 2015 року № 15  – скасувати, в зв’язку з тим що вказані питання врегульовані Положенням.